English-Turkish translations for consulting:

danışman · danışmanlık · Danışma · danışman olan · other translations

consulting danışman

Mr. Monk is a former homicide detective now working as a private consultant.

Bay Monk eski bir cinayet masası dedektifi. Şimdi özel danışman olarak çalışıyor.

Computer, delete Medical Consultant Program and all related files.

Bilgisayar, Tıbbi Danışman programı ve onunla alakalı tüm dosyaları sil.

There was a neurosurgeon who worked for us as a consultant.

Bizim için danışman olarak çalışan bir beyin cerrahı vardı.

Click to see more example sentences
consulting danışmanlık

We've got two shrinks, an accounting company, a day spa and a consulting firm.

Binada iki psikiyatr, bir muhasebe şirketi bir spa merkezi, bir de danışmanlık firması var.

Perhaps I could step back Into more of a consulting role.

Belki de geri adım atıp daha çok danışmanlık rolü yapabilirim.

He consults for an import-export company. Madrazo lmports. Offices in Virginia and Santiago, Chile.

Bir ithalat-ihracat şirketi için danışmanlık yapıyormuş Madrazo İthalat, Virginia'da ve Santiago, Şili'de ofisleri var.

Click to see more example sentences
consulting Danışma

She came to me for medical consultation Derek.

O bana tıbbi danışma için geldi, derek.

But you did it without consulting me.

Ama bunu bana hiç danışmadan yaptın.

I thought this was a psychological consultation.

Bunun bir psikolojik danışma olduğunu sanıyordum.

Click to see more example sentences
consulting danışman olan

That's why I've invited her on as a consultant.

Bu yüzden onu bir danışman olarak davet ettim.

He is just a consultant.

O, sadece bir danışman.

He's a White House consultant and nobody knows it.

Adam Beyaz Saray'da danışman ve kimse onu tanımıyor.

Click to see more example sentences