English-Turkish translations for continuance:

devam · devam etme · süreklilik · erteleme, erteleme. · süre · other translations

continuance devam

You know, we built a life together, and it's a really good life that I would like to continue.

Birlikte bir hayat kurduk, ve bu hayat, devam etmesini istediğim gerçekten de güzel bir hayat.

But you will continue.

Ama sen devam edeceksin.

He continues to do it and do you know why?

Bunu yapmaya devam ediyor ve neden biliyor musun?

Click to see more example sentences
continuance devam etme

You know, we built a life together, and it's a really good life that I would like to continue.

Birlikte bir hayat kurduk, ve bu hayat, devam etmesini istediğim gerçekten de güzel bir hayat.

Can we continue this later?

Buna sonra devam edebilir miyiz?

It's useless to continue like this

Böyle devam etmek işe yaramaz.

Click to see more example sentences
continuance süreklilik

His pineal gland continually produces a substance similar to melatonin that inhibits aging.

Epifiz bezi, sürekli melatonin benzeri yaşlanmayı durdurucu bir madde salgılıyor.

Mr. Kim, initiate continuous neutrino scans.

Bay Kim, sürekli nötrino taramasını başlatın.

The same green eyes continually changing

Sürekli değişen, aynı yeşil gözler

Click to see more example sentences
continuance erteleme, erteleme.

The barrier construction continues, without delay.

Duvar inşaatı erteleme olmadan devam ediyor.

I mean, that's why I asked for the continuance.

Demek istediğim, işte bu yüzden erteleme istedim.

Can you get us a continuance?

Bize bir erteleme koparabilir misin?

Click to see more example sentences
continuance süre

Please continue without me for a while, gentlemen.

Lütfen bir süre bensiz devam edin beyler.

His body continued on a while, but his spirit was dead.

Vücudu bir süre daha devam etti ama ruhu ölmüştü.

In the meantime, I want continuous scans of the surface.

Bu süre zarfında, sürekli bir yüzey taraması istiyorum.

Click to see more example sentences