English-Turkish translations for continuous:

devamlı · sürekli, süreklilik · aralıksız · süregelen · other translations

continuous devamlı

The search continues.

Arama devam ediyor.

Captain Janeway intends to continue researching the virus.

Kaptan Janeway, virüs üzerinde araştırmalara devam edecek.

The German leader Adolf Hitler continues to fight in five fronts.

Alman lideri Adolf Hitler beş cephede savaşmaya devam ediyor.

The operation continues.

Operasyon devam ediyor.

Continue walking on, Rita.

Yürümeye devam et, Rita.

Jury selection continued today in federal court

Federal mahkemede juri seçimi, bugün de devam etti.

But L will probably continue to chase Kira.

Ama L, Kira'yı takip etmeye devam edecek.

A tradition that continues today.

Bugün devam eden bir gelenek.

You continue to impress me, Rachel.

Beni etkilemeye devam et, Rachel.

No, continue the program.

Hayır, programa devam et.