English-Turkish translations for continuous:

devamlı · sürekli, süreklilik · aralıksız · süregelen · other translations

continuous devamlı

The train scandal continues

Tren skandalı devam ediyor

But apparently, my every move continues to fascinate them.

Ama anlaşılan her hareketim onları büyülemeye devam ediyor.

Watson and I will continue to pore over your case files.

Watson ve ben sizin dava dosyanızı incelemeye devam edeceğiz.

The plan continues.

Plan devam ediyor.

Struggle in Central Germany continues.

Orta Almanya'daki mücadele devam ediyor.

And so we continued.

O yüzden devam ettik.

And thus, the dysfunctional cycle continues.

Ve böylece bozuk döngü devam eder.

You are saying the Baron is allowing this rebellion to continue?

Yani baron bu isyanın devam etmesine izin mi veriyor?

And the talking continued.

ve konuşmaya devam ettiler.

Now, please, continue with the introductions.

Şimdi, lütfen tanıştırmaya devam edin.