English-Turkish translations for contractor:

müteahhit · paralı · yüklenici · yapan · taraf · taşeron · firma · anlaşmalı taraf · sözleşmeli · girişimci · other translations

contractor müteahhit

You wrote an article for New York Magazine three years ago about military contractors.

New York Dergisi için üç yıl önce askeri müteahhitler hakkında bir makale yazmıştın.

He's a civilian contractor.

O bir sivil müteahhit.

Why, I did at first, but the other contractors pushed me.

Neden, ben ilk başta, ama diğer müteahhitler beni itti.

Click to see more example sentences
contractor paralı

GARDNER: Money money and more troops private contractors billions.

Para para ve daha çok asker milyarlarözel mütahitler

Whoa, what was that when he said "money, private contractors"?

Dur, orada ne söyledi "para, özel mütahitler" mi?

The other three, Jim McCabe, Troy dodge, and Robert Hammond, were all working for Artemus security contractors.

Diğer üçlü, Jim McCabe, Troy Dodge ve Robert Hammond Artemus'ta paralı güvenlik olarak çalışmış.

Click to see more example sentences
contractor yüklenici

You're that security contractor for the federal government.

Eğer ki güvenlik yüklenici federal hükümet için.

I would call Dustin Hammer our main weapons contractor today.

Ben Dustin Hammer çagirir bizim ana silah yüklenici bugün.

I worked for a military contractor.

Askeri yüklenici bir firma için çalıştım.

Click to see more example sentences
contractor yapan

Two hours ago, defense contractor ADRD conducted a guided missile test for the Navy.

İki saat önce savunma taşeronu ADRD, donanma için bir güdümlü roket testi yaptı.

Stanley Merrill was a military contractor, rival of Mark's.

Stanley Merrill askeri taşeronluk yapıyor, Mark'ın rakibi.

That's Italian contractors, obviously.

İtalyan müteahhitler yapmış, belli.

Click to see more example sentences
contractor taraf

No they're made by contractors, Morton Thiokol in Utah.

Hayır Utah'daki müteahhitler Morton Tiyokol tarafından yapılıyor.

Private contractor recommended to us by Senator Boxbaum.

Senatör Boxbaum tarafından bize tavsiye edilen özel arabulucu.

William Bell and Massive Dynamic are the Defense Department's largest contractors.

William Bell ve Massive Dynamic, Savunma Bakanlığı'nın en büyük anlaşmalı tarafları.

contractor taşeron

Two hours ago, defense contractor ADRD conducted a guided missile test for the Navy.

İki saat önce savunma taşeronu ADRD, donanma için bir güdümlü roket testi yaptı.

US had indemnified the private contractors against any of iraqui laws.

Birleşil Devletler, Irak yasalarına karşı özel taşeron tazmin ediyordu.

He channeled money through sub-contractors.

Taşeronların direkt para yönlendirdiği bir hesap.

contractor firma

I worked for a military contractor.

Askeri yüklenici bir firma için çalıştım.

Private contractors, firms, bases.

Özel müteahhitler, firmalar üsler

contractor anlaşmalı taraf

William Bell and Massive Dynamic are the Defense Department's largest contractors.

William Bell ve Massive Dynamic, Savunma Bakanlığı'nın en büyük anlaşmalı tarafları.

contractor sözleşmeli

That redheaded civilian contractor With the

Şu kızıl saçlı sözleşmeli sivil mi?

contractor girişimci

You're an independent contractor.

Bağımsız bir girişimci olduğunu.