English-Turkish translations for contradiction:

çelişkili, çelişki · yalanlama · zıtlık · aykırılık · itiraz · other translations

contradiction çelişkili, çelişki

I'm sorry to say it, but for me there is a distinct contradiction.

Bunu söylediğim için üzgünüm ama bana göre bariz bir çelişki var.

Isn't that a contradiction?

Bu bir çelişki değil mi?

He's a prophet and a pusher partly truth, partly fiction, a walking contradiction.

Bir mesih ve yönverici Biraz gerçek, biraz hayal ürünü, yürüyen bir çelişki.

Click to see more example sentences
contradiction yalanlama

Well, plenty of contradictions yes, a few clues.

Bir sürü yalanlama evet, birkaç ipucu var.

Even Sandow didn't dare contradict him.

Sandow bile onu yalanlamaya cesaret edememiş.

contradiction zıtlık

Yes, there's no contradiction between them any more.

Evet. İkisi arasında bir zıtlık yok artık.

Maybe even a contradiction.

Belki zıtlık bile olabilir.

contradiction aykırılık

'Contradiction. ' Calvin Klein.

'Aykırılık. ' Calvin Klein.

contradiction itiraz

Don't contradict me.

Bana itiraz etme