English-Turkish translations for contribute:

katkıda bulunmak · vermek · katılmak · other translations

contribute katkıda bulunmak

David Bravo and other lawyers contribute, and share their experiences freely.

David Bravo ve başka avukatlar katkıda bulunuyor ve deneyimlerini paylaşıyorlar.

This event a valuable contribution for ecological balance of our continent.

Bu olay, değerli katkıda bulunmuştur kıtamızın ekolojik dengesi için.

And those qualities have contributed to their and our success.

Ve bu özellikler onların ve bizim başarımıza katkıda bulunmuştur.

Click to see more example sentences
contribute vermek

Dr. Blalock saw what I could contribute, and he gave me a chance.

Dr. Blalock nasıl bir katkıda bulunacağımı gördü ve bana bir şans verdi.

Pandora's contribution is thrillingly abstract.

Pandora'nın heyecan verici düşüncesi.

contribute katılmak

Most is from Dr Stroomkoning But everyoune contributed.

Çoğunu Dr Stroomkoning karşıladı ama herkes katıldı.