English-Turkish translations for controversy:

tartışmalı · tartışma · anlaşmazlık · other translations

controversy tartışmalı

Residential north metro district where James Van Hopper acquitted after a controversial trial

Tartışmalı bir dava sonrasında beraat eden James Van Hopper kuzey metro bölgesinde

How does it feel to be part of such a controversial decision?

Bu kadar tartışmalı bir kararın parçası olmak nasıl bir duygu?

It's a controversial process to drill for natural gas.

Doğal gaz sondajı için tartışmalı bir yöntem.

Click to see more example sentences
controversy tartışma

And that colored angle in it, it's absolutely controversial.

Ve bu renkli bakış açısı kesinlikle tartışma konusudur.

You know, when you say controversy, I always hear attention.

Biliyorsun, sen ne zaman "tartışma"desen. ben her zaman" dikkat" duyuyorum

Andrew Vaughn, the controversial and polarizing religious figure has been pronounced dead.

Andrew Vaughn, tartışmalara yol açan ve kutuplaşmış tarikat simgesinin öldüğü açıklandı.

Click to see more example sentences
controversy anlaşmazlık

Yes but the cartridge controversy and the subsequent events

Evet ama kartuş olaylarındaki anlaşmazlıklar ve sonraki olaylar

And the Juan Primo controversy?

Ya Juan Primo anlaşmazlığı?

And then, you add the Wamapoke controversy.

Bir de üstüne Wamapoke anlaşmazlığı çıktı.