English-Turkish translations for conventional:

geleneksel · sıradan · konvansiyonel · alışılmış · klasik · basmakalıp · alışılagelmiş · other translations

conventional geleneksel

This is just as real as conventional military training.

Bu da en az geleneksel askeri eğitim kadar gerçek.

I'm just a more conventional guy.

Ben biraz geleneksel bir adamım.

We'll try something more conventional.

Daha geleneksel bir şeyler deneyeceğiz.

Click to see more example sentences
conventional sıradan

All right, try a more conventional approach, a little soft music.

Pekala, daha sıradan bir yaklaşım deneyelim. Biraz hafif müzik.

Dean is not a conventional man.

Dean sıradan bir erkek değil.

This is no conventional war.

Bu sıradan bir savaş değil.

Click to see more example sentences
conventional konvansiyonel

It resembles a conventional force field, but on unusual wavelengths.

Konvansiyonel güç alanına benziyor, ama alışılmadık dalga boylarında.

Conventional internal combustion engine.

Konvansiyonel içten yanmalı motor.

In conventional battle, certainly that's true.

Konvansiyonel bir çarpışmada kesinlikle doğru.

Click to see more example sentences
conventional alışılmış

It's not conventional, it's not easy, but people do it.

Alışıldık bir şey değil, kolay da değil ama yapıyorlar.

Nothing about you is conventional, Sid.

Senin hakkında hiçbir şey alışıldık değil, Sid.

It resembles a conventional force field, but on unusual wavelengths.

Konvansiyonel güç alanına benziyor, ama alışılmadık dalga boylarında.

conventional klasik

The clergy approved the most conventional design for the cathedral.

Din adamları katedral için en klasik tasarımı onayladı.

You'll be carrying conventional GPS GSO tracker.

Klasik GPS GSO iz sürücü taşıyacaksın.

conventional basmakalıp

It's not a conventional emergency.

Basmakalıp bir acil durum değil.

Conventional news bores her.

Basmakalıp haberler onu sıkıyor.

conventional alışılagelmiş

Neither a wild child nor conventional.

Ne vahşi bir çocuk ne de alışılagelmiş.

Interior atmosphere: Conventional nitrogen-oxygen.

Dahili atmosfer, alışılagelmiş nitrojen-oksijen.