English-Turkish translations for conversion:

dönüşüm · dönüştürme · konversiyon · dönme · değiştirme · çevirme · sayı · din değiştirme · hal · other translations

conversion dönüşüm

Now, that conversion can be traumatic, not only for ourselves, our souls, but for those around us.

Bu dönüşüm sarsıcı olabilir, sadece bizim için, ruhumuz için değil, ama etrafımızdakiler için de.

Looks to me almost like a pure conversion system.

Bana saf bir dönüşüm sistemi gibi gözüküyor.

It is called Ocean Thermal Energy Conversion.

Okyanus Termal Enerji Dönüşümü adı veriliyor.

Click to see more example sentences
conversion dönüştürme

Garcia, are there conversion camps in the area?

Garcia, o bölgede hiç dönüştürme kampları var mı?

A simple conversion will compensate for that.

Basit bir dönüştürme bunu telafi eder.

But conversion therapy might.

Ama dönüştürme terapisi yapabilir.

Click to see more example sentences
conversion konversiyon

Maybe there is no physiological reason, and he's having a conversion reaction.

Belki de fizyolojik bir sebep bile yoktur. Belki de konversiyon bir tepkidir.

His paralysis sounds like conversion disorder.

Adamdaki felç, konversiyon bozukluğu gibi görünüyor.

What if it's a conversion disorder?

Ya bir konversiyon bozukluğu varsa?

Click to see more example sentences
conversion dönme

This is a really weird conversation.

Bu çok tuhaf bir sohbete dönüştü.

Okay, this conversation is moot.

Tamam, bu diyalog tartışmaya dönüştü.

conversion değiştirme

We're a transformational ministry specializing in conversion therapy.

Değiştirme terapilerinde uzmanlaşmış dönüşümsel bir hizmet bizimkisi.

Commander Farok, the conversions have begun.

Kumandan Farok, din değiştirmeler başladı.

conversion çevirme

This is a conversion party.

Bu bir dini çevirme partisi.

conversion sayı

I heard the entire conversation Mr. Talifero.

Ben tüm görüşmenizi duydum Sayın Talifero.

conversion din değiştirme

Commander Farok, the conversions have begun.

Kumandan Farok, din değiştirmeler başladı.

conversion hal

But I still think we should have this conversation.

Ama ben hala bu konuşmayı yapmamız gerektiğini düşünüyorum.