English-Turkish translations for convey:

iletmek · ifade etmek · other translations

convey iletmek

Agent Fornell asked me to convey this message.

Ajan Fornell benden bir mesaj iletmemi istedi.

Have you got an anti-drug message that you're gonna convey now?

Sahip bir uyuşturucu karşıtı mesajı var Şimdi iletmek kalacaksın ki?

Beeg Neeg convey our grievances.

Beeg Neeg! Mağduriyetimizi ilet.

convey ifade etmek

Does the name of Margaret Wells convey anything to you?

Margaret Wells ismi size herhangi bir şey ifade ediyor mu?

Wapping. Does that convey anything to you?

Wapping, size bir şey ifade ediyor mu?