English-Turkish translations for copper:

bakır · polis · aynasız · bakır renginde · bakırdan yapılmış · other translations

copper bakır

There is a lot of lead and copper there.

Orda bir sürü bakır ve kurşun var.

Your weakness is copper?

Bakır senin zayıf noktan mı?

Copper pipes, electrical cables. Small stuff.

Bakır borular, elektrik kabloları, ufak şeyler.

Click to see more example sentences
copper polis

So did Arthur say what kind of deal this new copper offered him?

Arthur, bu yeni polisin ona ne tür bir teklif yaptığını söyledi mi?

Not even a copper can be so stupid!

Bir polis bile bu kadar aptal olamaz!

He's not a dirty copper.

Ahlaksız bir polis değil o.

Click to see more example sentences
copper aynasız

You just keep your mouth shut, Copper.

Sen sadece ağzını kapalı tut, aynasız.

Hey, now wait a minute, copper.

Hey, dur bir saniye aynasız.

Never gonna happen, copper.

Bu asla olmayacak, aynasız.

Click to see more example sentences
copper bakır renginde

A white Civic, a copper Hyundai and a gray Subaru.

Beyaz bir Civic, bir bakır rengi Hyundai ve bir de gri Subaru.

Copper Hyundai, gray Subaru.

Bakır rengi Hyundai, gri Subaru.

All colours blaze there: copper and iron blue vitriol and yellow suphur

Orada bütün renkler yanıyor: Bakır ve demir Mavi vitral ve sarı sülfür

copper bakırdan yapılmış

This dome is obviously Iined with copper.

Belli ki bu kubbe bakırdan yapılmış.