English-Turkish translations for corporate:

şirket · birleşmiş · kurumsal · ortak · tüzel · other translations

corporate şirket

Mr. President, what is the connection between Umbrella Corporation and this incident?

Sayın başkan, Umbrella şirketi ile bu olay arasındaki bağlantı nedir?

Well, for an example let's say my client, Corporation X does some good.

Mesela diyelim ki müşterim X Şirketi iyi bir şey yapıyor.

And another dummy corporation owns that company.

O şirketin sahibi de başka bir sahte şirket.

Click to see more example sentences
corporate birleşmiş

I work for a major corporation that's just signed a billion dollar deal with the Mexicans.

Meksikalılarla, bir milyar dolarlık bir anlaşma imzalamış olan büyük bir şirket için çalışıyorum.

Eight men and a corporal.

Sekiz kişi ve bir onbaşı.

This is an ancient pagan symbol, and this is the corporate emblem of Axminster Bell Company.

Bu çok eski bir pagan semboli, ve bu da Axminster Çan Şirketin'nin amblemi.

Click to see more example sentences
corporate kurumsal

The answer is simple, Seymour: get a corporate sponsor.

Cevap basit, Seymour: kurumsal bir sponsor bul.

Corporate party, big money, total nightmare.

Kurumsal parti, büyük para, tam bir kabus.

The corporate alliance controls everything.

Kurumsal İttifak her şeyi kontrol ediyor.

Click to see more example sentences
corporate ortak

And under new management, it's a lot less corporate.

Bu yeni işletmenin altında, çok daha az ortak var.

Destroy a piece of corporate art

Bir parça ortak sanatı yok etmek

Corporate life insurance?

Ortak Hayat Sigortası?

Click to see more example sentences
corporate tüzel

It's not a corporate card.

Tüzel bir kart değil.

More like add you to the list of corporate, government

Daha çok seni hükümetin tüzel bir listesine eklemek

Corporate America, look out.

Tüzel Amerika, dikkat et.

Click to see more example sentences