English-Turkish translations for corporation:

şirket · birlik · kurum · anonim şirket · ortaklık · firma · other translations

corporation şirket

Mr. President, what is the connection between Umbrella Corporation and this incident?

Sayın başkan, Umbrella şirketi ile bu olay arasındaki bağlantı nedir?

Well, for an example let's say my client, Corporation X does some good.

Mesela diyelim ki müşterim X Şirketi iyi bir şey yapıyor.

And another dummy corporation owns that company.

O şirketin sahibi de başka bir sahte şirket.

Click to see more example sentences
corporation birlik

This is Corporal Joe Griff, Medical Corps.

Bu, Albay Joe Griff, Tıbbi Birlikten.

An emergency cabinet meeting was called with the C.E.O. of the Brawndo Corporation.

Brawndo şirketinin C.E.O.'su ile birlikte acil bir kabine toplantısı ayarlandı.

The corporation co-financed that colony with Colonial Administration.

Şirket Koloni İdaresi ile birlikte bu koloniyi finanse etti.

Click to see more example sentences
corporation kurum

You have a corporation?

Elinde bir kurum var mı?

I know a bit about corporate culture, so

Ben biraz biliyorum kurum kültürü, bu kadar

This is Brianna, Erica, Big Corporation.

Bunlar da Brianna, Erica ve Büyük Kurum.

Click to see more example sentences
corporation anonim şirket

Last night, a thief broke into my father's company, Capsule Corporation.

Dün gece babamın şirketine bir hırsız girdi, Capsule Anonim Şirketi.

It's a corporation.

Bir anonim şirket.

T.L. Michaels Corporation.

Michaels Anonim Şirketi

Click to see more example sentences
corporation ortaklık

But I need your corporate card first.

Ama senin ortaklık kartına ihtiyacım var.

This isn't a corporate negotiation.

Bu bir ortaklık görüşmesi değil.

Perhaps Mrs. Aysgarth could enlighten us about this corporation.

Belki bayan Aysgarth bu ortaklık hakkında bizi aydınlatabilir.

corporation firma

There's no such company, the Noble Corporation doesn't exist.

Böyle bir firma yok. Noble Şirketi diye bir şey yok.

Mr. Saito, this isn't your typical corporate espionage.

Bay Saito, bu tipik bir firma casusluğu değil.