English-Turkish translations for corps:

birlik · Piyade · gücü · Kolordu · heyet · topluluk · other translations

corps birlik

Yes, sir. Captain Wild Bill Kelso, United States Army Air Corps.

Yüzbaşı Vahşi Bill Kelso, Birleşik Devletler Ordusu Özel Hava Birliği

Always, Lieutenant Colonel Matthew Andrew Markinson United States Marine Corps.

Daima, Yarbay Matthew Andrew Markinson Birleşik Devletler Deniz Piyade Birliği.

A year ago, I volunteered for a Psi Corps experiment.

Bir yıl önce bir Psi Birliği deneyinde gönüllü oldum.

Click to see more example sentences
corps Piyade

Well, the Marine Corps Scholarship Foundation is a wonderful organization.

Deniz Piyade Teşkilatı Burs Vakfı" harika bir kuruluştur.

Always, Lieutenant Colonel Matthew Andrew Markinson United States Marine Corps.

Daima, Yarbay Matthew Andrew Markinson Birleşik Devletler Deniz Piyade Birliği.

The Marine Corps Code of Conduct and The King James Bible.

Deniz Piyade Birliği İdare Yönetmeliği ve Kral James İncili.

Click to see more example sentences
corps gücü

Info on Ari Ben Zayn, Earthforce Internal and Harriman Gray, Psi Corps military specialist.

Dünya Gücü İçişleri'nden Ari Ben Zayn ve Psişik Birliği Askeri Uzmanı Harriman Gray.

Unit, Corps, God, country, sir.

Birlik, Güç, Tanrı, Ülke, efendim.

Sergeant man, Marine Corps!

Çavuş, Deniz Piyade Gücü!

Click to see more example sentences
corps Kolordu

Seven corps all together.

Yedi kolordu hep beraber.

Seventh Corps headquarters.

Yedinci Kolordu karargahı.

Behind that there's seven corps.

Ardında yedi kolordu var.

Click to see more example sentences
corps heyet

What does that mean, peace corps girl?

Bu ne demek huzur heyeti kızı?

Certified mail from, ah. .the Astronaut Corps?

Taahhütlü bir posta Astronot Heyeti mi?

The Astronaut Corps?

Astronot Heyeti mi?

Click to see more example sentences
corps topluluk

The Blinnikov World Ballet Corps.

Bu Blinnikov Dünya Bale Topluluğu.