English-Turkish translations for correlation:

ilişki · korelasyon · bağıntı · other translations

correlation ilişki

If there's a statistical correlation between scyzophrenia and an enlarged pineal

Eğer şizofreni ve beynin büyümesi arasında istatistikî bir ilişki varsa

I wonder if there's a correlation.

Arada bir ilişki var merak ediyorum.

Correlation beetwen scientific efficiency and age.

Bilimsel verimlilik ve yaş ilişki grafiği.

Click to see more example sentences
correlation korelasyon

Given the correlation between arson and rape

Kundakçılık ve tecavüz arasındaki belirli korelasyon

correlation bağıntı

There is a direct correlation between mental acuity and physical strength.

Zihinsel keskinlik ile fiziksel güç arasında direkt bir bağıntı vardır.