English-Turkish translations for cosmos:

kozmos · evren · other translations

cosmos kozmos

But first, there's another hidden cosmos waiting for us.

Ama önce, bizi bekleyen, gizli bir başka kozmos var.

Vera Rubin had verified the existence of a new, much larger cosmos.

Vera Rubin, yeni ve çok daha büyük bir kozmosun varlığını doğrulamıştı.

I want to learn Cosmos Kung Fu.

Ben kozmos kung fu ögrenmek istiyorum.

Click to see more example sentences
cosmos evren

But the cosmos isn't static and unchanging and it won't always be this way.

Ama evren durağan ve değişmez değildir. Her zaman bu şekilde olmayacak.

So, Mr. Reynholm, how did the cosmos grant you a helicopter?

Ee Bay Reynholm, evren nasıl oldu da size bir helikopter verdi?

They're cruising across the cosmos in their interstellar S.U.V.

Onlar seyir ediyoruz evren karşısında onların yıldızlararası S.U.V.

Click to see more example sentences