English-Turkish translations for council:

konsey · meclis · belediye · kurul · heyet · divan · konsül · other translations

council konsey

That's when a secret society called the council found me And changed my life forever.

İşte o zaman "Konsey" adında gizli bir cemiyet beni buldu ve hayatımı sonsuza kadar değiştirdi.

Abby, the council approved Kane's population reduction plan three hours ago.

Abby konsey, Kane'in nüfus azaltma planını üç saat önce onayladı.

The Jedi council knows he's from this village.

Jedi Konseyi onun bu köyden olduğunu biliyor.

Click to see more example sentences
council meclis

Oliver Thomas, president of the city council, probably the next mayor if he wants it.

Oliver Thomas. Belediye meclisi başkanı. İsterse, büyük bir ihtimalle bir sonraki belediye başkanı.

It's an old military building abandoned by the local council.

Belediye meclisi tarafından terk edilmiş, eski bir askeri bina.

How did your city council campaign go?

Senin şehir meclisi kampanyan nasıl gitti?

Click to see more example sentences
council belediye

Oliver Thomas, president of the city council, probably the next mayor if he wants it.

Oliver Thomas. Belediye meclisi başkanı. İsterse, büyük bir ihtimalle bir sonraki belediye başkanı.

It's an old military building abandoned by the local council.

Belediye meclisi tarafından terk edilmiş, eski bir askeri bina.

What time's the city council meeting?

Belediye meclisi toplantısı ne zaman?

Click to see more example sentences
council kurul

You have your big, important war council.

Senin şu önemli savaş kurulun var.

Real IRA Council.

Gerçek IRA kurulu.

The family travel council's organizing a boycott.

Aile Seyahat Kurulu bir boykot düzenliyor.

Click to see more example sentences
council heyet

Parish Council Events Committee "Co-Chair Eileen Morris.

Mahalle Heyeti Etkinlikleri Komite Asbaşkanı Eileen Morris.

Shogun Council Elders, Sir Doi has returned.

Shogun Konseyi İhtiyar Heyeti, Sir Doi döndü.

council divan

And Nesibe Council speak for you.

Ve Nesib'in divanı senin adına konuşuyor.

council konsül

You're a member of the Council.

Sen bir konsül üyesisin