English-Turkish translations for cousin:

kuzen · yeğen · akraba · kuzin · other translations

cousin kuzen

Now, cousin, it would make me happy to do something for you because you are my friend.

Bak kuzen, senin için bir şey yapmak beni mutlu ederdi, çünkü sen benim arkadaşımsın.

He's my little cousin.

Benim küçük kuzen o

But, yeah, my dad's second cousin or something.

Ama evet. Babamın ikinci dereceden kuzeni mi ne.

Click to see more example sentences
cousin yeğen

Are you cousin Rachel, the daughter of Benjamin and Abigail Wheeler?

Sen yeğenim Rachel mısın? Benjamin ve Abigail Wheeler'ın kızı.

Are you cousin Rachel?

Sen yeğenim Rachel mısın?

This is my cousin Gina and my nephew Gerard.

Bu kuzenim Gina,.. bu da yeğenim Gerard.

Click to see more example sentences
cousin akraba

Two people related to each other, two people, two cousins, and you're arguing this way?

Birbiriyle akraba iki insan iki kuzen ve bu şekilde kavga ediyorsunuz?

She's not a cousin or a relative, either.

Bir kuzen ya da bir akraba da değil.

I've murdered friends before, even relatives, my cousin Tony, my best friend, Puss.

Daha önceden arkadaşları öldürdüm, hatta akrabaları kuzenim Tony, en iyi arkadaşım Puss.

cousin kuzin

It's too late, cousin.

Artık çok geç kuzin.