English-Turkish translations for cradle:

beşik · other translations

cradle beşik

And that's how little Nineteen Hundred grew up inside that cradle as big as a ship.

Ve işte küçük Bin Dokuz Yüz böyle büyüdü Bir gemi kadar büyük bir beşik içinde.

Your book, Cradle and All, was a really important book for me.

Kitabınız Beşik ve Her Şey, benim için çok önemli bir kitaptı.

A brutal world, but perhaps a cradle for life.

Acımasız bir dünya ancak, belki de yaşam için bir beşik.

Click to see more example sentences