English-Turkish translations for crayon:

pastel · pastel boya · other translations

crayon

This is your writing, and these are your crayons, honey.

Bu senin yazın ve bunlar da senin boyaların tatlım.

See, the nurse brought me the crayons and everything.

Bak, hemşire bana boya kalemleri ve her şeyi getirdi.

Crayons, a coloring book, and a doll.

Boya kalemleri boyama kitabı ve bir bebek.

Sweetheart, a missing crayon could be anywhere.

Tatlım, kaybolmuş bir crayon herhangi bir yerde olabilir.

She started collecting soap, shampoo, and crayons.

Sabun, şampuan ve boya kalemi toplamaya başladı.

Mrs. Newman left you some crayons and paper.

Bayan Newman sana boya ve kağıt bıraktı.

It says you should buy me pencils, crayons and an eraser.

Diyor ki bana kalemler, guaş boya ve silgi alacakmışsın.

Who gave you those crayons?

Kim verdi o boyalari size?

I just gave you the crayons.

Ben sadece sana boyaları verdim.

Give me the crayon, Lisa.

Boya kalemini bana ver, Lisa.