English-Turkish translations for creation:

yaratma, yaratılış, yaratıcı · yaratı · eser · yaradılış · Tanrı. · buluş · yaratıcılık · yaratık · alem · oluş · evren · other translations

creation yaratma, yaratılış, yaratıcı

Every civilization, every religion across the world has a creation story.

Her uygarlık dünyadaki her din bir yaratılış hikayesine sahiptir.

You poor fools, your own creation destroyed you.

Sizi zavallı aptallar, kendi yarattığınız, sizi yok etti.

Uh, this kanji is Izanami, shinto goddess of creation and death.

Uh, bu kanji Izanami olduğunu, yaratılış ve ölüm shinto tanrıçası.

Click to see more example sentences
creation yaratı

Without God's most beautiful creation, life is filled with misery.

Tanrı'nın en güzel yaratımı olmadan, hayat ızdırap dolu.

This will be your creation.

Bu senin yaratımın olacak.

Creation, how beautiful it is.

Yaratım, ne kadar güzel.

Click to see more example sentences
creation eser

This is my creation.

Bu benim eserim. BENİM!

I see now that you, my first creation are a failure.

Şimdi görüyorum ki sen, benim ilk eserim bir başarısızlıksın.

What a splendid creation.

Ne görkemli bir eser.

Click to see more example sentences
creation yaradılış

It's the story of creation and it starts with a bang.

Bu yaradılışın hikayesi ve bu hikaye bir patlamayla başlar.

Because a shadow is falling over creation.

Çünkü yaradılışın üzerine bir gölge düşüyor.

Man becomes a trivial creation, does he not?

İnsan önemsiz bir yaradılış oluveriyor, değil mi?

Click to see more example sentences
creation Tanrı.

Without God's most beautiful creation, life is filled with misery.

Tanrı'nın en güzel yaratımı olmadan, hayat ızdırap dolu.

Because we're God's creation.

Çünkü biz Tanrı'nın yarattıklarıyız.

Women are the loveliest and brightest of God's creations.

Kadınlar Tanrının en harika ve parlak yaratıklarıdır.

Click to see more example sentences
creation buluş

The Beautiful Blinkers two new creations in lashes. from Maybelline.

Güzel göz siperleri. Maybelline'den kirpiklerde iki yeni buluş.

They're his creations.

Bunlar onun buluşları.

Is this Tak Mashido's greatest creation?

Taka Mashido'nun en büyük buluşu bu mu?

creation yaratıcılık

It's just pure creation.

Bu tamamen saf yaratıcılık.

Creation versus criticism.

Eleştiri, yaratıcılığa karşı.

Creationism would be part of biology?

Yaratıcılık biyolojinin bir parçası olamaz mı?

creation yaratık

A patchwork creation

Yamalanmış bir yaratık.

Neely's beast,his great creation?

Neely'nin yaratığı, muhteşem eseri mi?

creation alem

Sounds more like you're saying, "love creation." E-la-tion.

Kulağa daha çok aşk alemi diyormuşsun gibi geliyor.

creation oluş

Creation Or destruction. Yeah.

Yaratılış veya Yok oluş.

creation evren

I'm only the psychologist for our creations.

Ben sadece bizim evrenimizde bir psikologum.