English-Turkish translations for creative:

yaratıcı · kreatif · other translations

creative yaratıcı

You made her creative director, didn't you?

Sen onu yaratıcı direktör yaptın, değil mi?

He's a bright guy. He's not the creative director for an imaginary Internet start-up.

Zeki bir adam Hayali bir internet profili için yaratıcı yönetmen değil.

But then he thought, humans are creative, sensitive creatures.

Ama sonra düşündü ki, insanlar yaratıcı, hassas yaratıklardır.

Click to see more example sentences
creative kreatif

Executive Creative Director sounds good!

Kreatif Direktör kulağa hoş geliyor!

A list of hotels and other creative housing options.

Bir otel listesi ve diğer kreatif konaklama seçenekleri.

Ted's not the creative director.

Ted, kreatif direktör değil.

Click to see more example sentences