English-Turkish translations for creativity:

yaratıcı · yaratıcılık · other translations

creativity yaratıcı

You made her creative director, didn't you?

Sen onu yaratıcı direktör yaptın, değil mi?

He's a bright guy. He's not the creative director for an imaginary Internet start-up.

Zeki bir adam Hayali bir internet profili için yaratıcı yönetmen değil.

But then he thought, humans are creative, sensitive creatures.

Ama sonra düşündü ki, insanlar yaratıcı, hassas yaratıklardır.

Click to see more example sentences
creativity yaratıcılık

You've taught me so much about perseverance and commitment and creativity.

Bana azim, yaratıcılık ve sorumluluk ile ilgili çok şey öğrettin.

Opportunity doesn't do anything for creativity.

Fırsat, yaratıcılık için hiçbir şey yapmaz.

How's this for creative?

Bu nasıl bir yaratıcılık?

Click to see more example sentences