English-Turkish translations for credit:

kredi · övgü · kredi vermek · veresiye · itibar · güvenmek, güven · alacak · jenerik · saygınlık · onur · kredili · kontör · other translations

credit kredi

I've got a bank account and credit cards all from a guy who died six months ago.

Bir banka hesabı ve kredi kartı var, tümü altı ay önce ölmüş bir adama ait.

That's my credit card.

O benim kredi kartım.

You don't have a credit card, Shawn.

Senin kredi kartın yok ki, Shawn.

Click to see more example sentences
credit övgü

I just want credit for the career.

Ben sadece kariyeri için övgüyü istiyorum.

I'm taking the credit.

Ben de övgüyü alıyorum.

You deserve the credit.

Övgüyü sen hak ediyorsun.

Click to see more example sentences
credit kredi vermek

No, come on, let's give him some credit.

Hayır, hadi ama, ona biraz kredi verin.

Give me some credit, Captain.

Bana biraz kredi verin, Kaptan.

Give me that credit card.

Şu kredi kartını verin bana.

Click to see more example sentences
credit veresiye

Always asking for credit, and now this!

Her zaman veresiye istiyorsun, şimdi de bu!

No more credit, you hear?

Artık veresiye yok, duydun mu?

Everybody gives credit!

Herkes veresiye verir.

Click to see more example sentences
credit itibar

He stole it, and he's taking all the credit!

Onu çaldı ve şimdi de tüm itibarı o alıyor!

Look, give me some credit.

Bak, bana biraz itibar et.

I did this for credit.

Bunu itibar için yaptım.

Click to see more example sentences
credit güvenmek, güven

Come on, give me some credit here, girl.

Hadi ama, bana biraz güven be kızım.

Come on. Give me some credit.

Hadi ama bana biraz güvenin.

Give me some credit, will you?

Biraz güven bana, olur mu?

Click to see more example sentences
credit alacak

Walder Frey gets all the credit.

Bütün övgüyü Walder Frey alacak.

FBl's taking the credit, of course.

Övgüyü FBI alacak, tabii ki.

Fbi gets volk, l.a.p.d. Gets credit for franzine.

FBI Volk'u, LAPD de Franzine için övgüyü alacak.

Click to see more example sentences
credit jenerik

James Earl Jones's name appears in the credits therefore he's a correct response.

James Earl Jones'un adı jenerikte geçiyor öyleyse; bu, doğru bir cevap.

Please stay for the end credits.

Lütfen son jenerik için kalın.

Opening credits first.

Jenerik müziği önce.

Click to see more example sentences
credit saygınlık

It's the truth, on credit.

Gerçek bir saygınlık bu.

I mean, no vindication, no recognition, no credit?

Yani, temize çıkma yok, onaylanma yok, saygınlık yok

Stridex deserves some credit for that.

Stridex bunun için biraz saygınlığı hak ediyor.

credit onur

And you deserve the credit.

Ve sen bu onuru hak ediyorsun.

credit kredili

I want you to complete an extra-credit project for me.

Benim için ekstar kredili bir proje yapmanı istiyorum.

credit kontör

His credit card charges are very un-Charles-like second-class train tickets, prepaid cell phones.

Kredi kartı harcamaları hiç Charles'ınmış gibi değil. İkinci sınıf tren biletleri, telefon için kontör