English-Turkish translations for crest:

arma · ibik · tepe · sorguç · other translations

crest arma

It could be an old crest.

Bu eski bir arma olabilir.

What's this here, a family crest?

Burada ne var, bir aile arması mı?

What's this here? Family crest?

Burada ne var, aile arması mı?

Click to see more example sentences
crest ibik

With its huge size and characteristic crest, this could only be one thing.

Devasa boyutu ve kendine özgü ibiği ile, bu sadece tek bir şey olabilir.

Every good soldier needs a crest for his cap.

Her iyi askerin, şapkası için bir ibiğe ihtiyacı vardır.

What's the difference between a white-throated sparrow and a white-crested sparrow?

Beyaz boyunlu serçe ile beyaz ibikli serçe arasında ne fark vardır?

Click to see more example sentences
crest tepe

On the other side of the crest there's another lake.

Tepenin diğer tarafında başka bir göl daha var.

crest sorguç

In this case, "Kado" means a diamond-shaped crest.

Bu durumda, "Kado" elmas biçimli sorguç anlamına da gelebilir.