English-Turkish translations for crime:

suç · cinayet · suç cinayet · suçlu bulmak · mafya · aptallık · other translations

crime suç

You know better than anyone else that a crime is always found out.

Başka herkesten daha iyi bilirsin ki; bir suç her zaman ortaya çıkar.

This is our crime scene.

Bu bizim suç mahallimiz.

Every crime has a victim, somewhere.

Her suçun bir yerde bir kurbanı vardır.

Click to see more example sentences
crime cinayet

That's why there's no such thing as the perfect crime.

İşte bu yüzden kusursuz cinayet diye bir şey yoktur.

It's not my first crime scene.

Bu benim ilk cinayet mahalim değil.

Smells like crime, punishment, and the urine of homeless men and women.

Cinayet, cezalandırma ve evsiz erkek ve kadın idrarı gibi kokuyor.

Click to see more example sentences
crime suç cinayet

Yeah, I mean, the other murders took place weeks before we discovered the crime scenes.

Evet, yani, diğer cinayetler önce yer hafta sürdü biz suç sahneleri keşfetti.

A very grave crime, one of murder.

Çok ciddi bir suç, bir cinayet.

Would that crime be murder?

O suç, cinayet olabilir mi?

Click to see more example sentences
crime suçlu bulmak

Alexander Joseph Luthor this court finds you guilty on all counts of crimes against humanity.

Alexander Joseph Luthor. Bu mahkeme seni, insanlığa karşı işlediğin bütün suçlardan suçlu bulmuştur.

Yeah, my dad found him at a crime scene.

Evet, babam onu bir suç mahallinde buldu.

At the crime scene, we found acetone, hydrogen peroxide, hydrochloric and sulfuric acid.

Suç mahallinde, aseton, hidrojen peroksit hidroklorik ve sülfürik asit bulduk.

Click to see more example sentences
crime mafya

Lucchese mob boss Dominic Cattano, Harlem crime figure Nicky Barnes.

Lucchese mafya patronu Dominic Cattano Harlem suç patronu Nicky Barnes. Nicky!

Crime boss Anthony Cigliutti.

Mafya babası Anthony Cigliutti.

He worked for the Depanzo crime family for years.

O yıllarca Depanzo mafya ailesi için çalıştı.

Click to see more example sentences
crime aptallık

Mars' only crime is foolishness and fraud.

Mars'ın tek suçu aptallığı ve dolandırıcılığı.