English-Turkish translations for crimea:

Kırım., Kırım · other translations

crimea Kırım., Kırım

Nine hundred and twenty-three, Crimea, this is Mountain, come in.

Dokuz yüz yirmi üç Kırım, burası Dağ, cevap ver Dağ.

He took a job in Crimea this morning.

Bu sabah Kırım'daki bir işi kabul etti.

Spare a penny for the veterans of the Crimea, sir?

Kırım gazileri için bir penny bağışlar mısınız, efendim?

Click to see more example sentences