English-Turkish translations for critic:

kritik · eleştirmen · eleştiri · other translations

critic kritik

It's a very special and critical time for a "Z", something you'll only could experience once in your life.

Bir Z için çok özel ve kritik bir dönemdesin hayatın boyunca bir kez tecrübe edebileceğin bir şey.

But this could be critical missing?

Ama kritik kayıp vakası olabilir.

Next episode, "Critical Limit Il".

Gelecek Bölüm: "Kritik Sınır II

Click to see more example sentences
critic eleştirmen

But one day, this mean critic came back to the restaurant for a new article.

Ama bir gün, bu ahlaksız eleştirmen yeni bir makale için tekrar restorana geldi.

The food critic from west coast living just sent this back!

Batı kıyısında yaşayan yemek eleştirmeni sadece bu geri gönderdi!

His critics call him a "con man," "an IBM machine with legs" "an arrogant dictator.

Eleştirmenler onu "bir düzenbaz" "ayaklı bir IBM makinesi", "ukala bir diktatör" olarak adlandırıyorlar.

Click to see more example sentences
critic eleştiri

And that's not a criticism because, God knows you saw what happened to me back in that chapel.

Ve bu bir eleştiri değil çünkü, Tanrı biliyor o kilisede bana ne olduğunu gördün.

Is that a left-handed compliment or just straight criticism?

Bu bir iltifat yoksa dosdoğru bir eleştiri mi? Hayır!

That was a statement, Mr. Hicks, not a criticism.

Bu bir ifade şekliydi, Bay Hicks, bir eleştiri değil.

Click to see more example sentences