English-Turkish translations for crop:

ürün · mahsul · hasat · ekin · kırbaç · bitkisel · tarla · kırpmak · kesmek · other translations

crop ürün

A few days later, a flock of birds arrived and ate all the crops.

Bir kaç gün sonra bir kuş sürüsü gelmiş ve bütün ürünleri yemişler.

That's why crop rotation is so important.

Bu yüzden ürün rotasyonu çok önemlidir.

Crop circles and Unidentified Flying Objects.

Ürün çemberleri ve Tanımlanamayan Uçan Varlıklar.

Click to see more example sentences
crop mahsul

He gave me my best crop ever, and then He remembered.

Bugüne kadar en iyi mahsulü verdi, sonra da hatırladı.

Bending arrow cloud good crops this year, nice big harvest!

Bükme oku bulutu Bu sene iyi mahsul, güzel büyük hasat.

Interestingly enough, in South Carolina, the largest crop is not cotton.

Yeterince ilginçtir ki, Güney Carolinam'da en büyük mahsul pamuk değildir.

Click to see more example sentences
crop hasat

Bending arrow cloud good crops this year, nice big harvest!

Bükme oku bulutu Bu sene iyi mahsul, güzel büyük hasat.

You're a crop duster!

Sen bir hasat uçağısın!

Crop gonna be good next year, too.

Hasat gelecek sene daha iyi olacak.

Click to see more example sentences
crop ekin

And a lot of crops.

Bir sürü de ekin.

My crop-redistribution initiative is very promising.

Ekin dağıtım girişimim oldukça umut verici.

Gen-seed, protein, crop supplements.

Tohum, protein, ekin takviyesi.

Click to see more example sentences
crop kırbaç

Oh. Yeah, it's a riding crop.

Evet bu bir binici kırbacı.

It's a riding crop.

Bu bir binici kırbacı.

Cecil B. Demille's riding crop.

Cecil B. Demille'in at kırbacı.

crop bitkisel

Farmers would be planting drown-resistant crops.

Çiftçiler kuraklığa dayanıklı bitkiler ekecekler.

crop tarla

The biggest thing you ever flew was a crop-duster.

Uçurduğun en büyük şey bir tarla ilaçlayıcısıydı.

crop kırpmak

Yet this still crop up.

Ancak bu hala kırpmak.

crop kesmek

Crop, rotate, rotate and send.

Kes, döndür, döndür. Gönder.