English-Turkish translations for crossroad:

kavşak · ayrım · other translations

crossroad kavşak

The northern forests are a crossroads for seasonal visitors and arctic specialists.

Kuzey ormanları mevsimlik ziyaretçiler ve arktik uzmanları için bir kavşak noktasıdır.

This is Dead Cow Crossroads, sir.

Burası ölü inek kavşağı, efendim.

Look beyond the crossroads to see the light.

Ötesinde Bak kavşak ışığı görmek için.

Click to see more example sentences
crossroad ayrım

This is the crossroad for me.

Bu benim için ayrım noktası.

Sons of Anarchy it's at a crossroads.

Sons of Anarchy bir yol ayrımına geldi.