English-Turkish translations for current:

anki · an · akıntı · akım · şimdiki · güncel · bu anda · geçerli · mevcut · son · hali · bugünkü · genel · geçer · akış · other translations

current anki

I realized that the current generation needed a more direct approach.

Şu anki neslin daha doğrudan bir yaklaşıma ihtiyacı vardı.

Unfortunately, your love is currently in my love, and that's where we have a little problem.

Ne yazık ki, aşk in şu anda. . Aşkım ve biz bizim küçük sorun var nerede.

This current state of chaos won't last forever.

Şu anki kaos durumu sonsuza kadar sürmeyecek.

Click to see more example sentences
current an

Detective Marty Deeks, LAPD, but I'm currently working for NClS.

Los Angeles Polisi'nden Dedektif Marty Deeks ama şu an NCIS'te çalışıyorum.

No, but we found a current address.

Hayır, ama şu an ki adresini bulduk.

In fact, you're all currently making a bad decision.

Aslında şu an hepiniz kötü bir karar veriyorsunuz.

Click to see more example sentences
current akıntı

And there's a current as cold as hell.

Ve cehennem kadar soğuk bir akıntı var.

Also a very beautiful blue sea, but the current travels east.

O da çok güzel, masmavi bir deniz. Ama akıntı doğuya doğru gidiyor.

There's a brutal current there.

Orada sert bir akıntı var.

Click to see more example sentences
current akım

Direct current for London, ladies and gentlemen.

Bayanlar ve baylar, Londra için doğru akım.

Nicola tesla invented alternating current, But all the power companies are named after thomas edison.

Nicola Tesla alternatif akımı buldu ama tüm güç şirketleri Thomas Edison'un adını verdi.

A thin slice would stop a strong current.

İnce bir parça güçlü bir akımı durdurabilir.

Click to see more example sentences
current şimdiki

Now diving for the Atlantic Eastern Eagles current conference champion Doug Nelson.

Ve şimdi Atlantic Eastern Kartalları için şu anki konferans şampiyonu Doug Nelson dalacak.

Well, two of your current agents, Deeks and Blye, have a history, Henrietta.

Peki, iki senin şimdiki ajanlar, Deeks ve Blye, bir geçmişi, Henrietta var.

The usual stuff personal info, current and past address.

Her zamanki şeyler: Kişisel bilgiler, geçmişteki ve şimdiki adresi.

Click to see more example sentences
current güncel

Is this a current address?

Güncel bir adres var mı?

Is there a current address?

Güncel bir adresi var mı?

Do you have a current resume?

Güncel bir özgeçmişin var mı?

Click to see more example sentences
current bu anda

No. This is not my current address, okay?

Bu benim şu anki adresim değil, tamam mı?

This is not my current address, okay?

Şu anki adresim bu değil, tamam mı?

That is his current Facebook page.

Bu onun şu anki Facebook sayfası.

Click to see more example sentences
current geçerli

Is this address still current?

Bu adresi hala geçerli mi?

A current driver's license

Geçerli bir sürücü ehliyeti

And this is our current vocabulary.

Ve bu da bizim geçerli kelimemiz.

Click to see more example sentences
current mevcut

Unfortunately, the courts still hold the current managing partnership accountable.

Ne yazık ki, mahkemeler hâlâ mevcut ortaklığı sorumlu tutuyorlar.

This is current patient files.

Bu mevcut hasta dosyaları

Current address unknown.

Mevcut adresi bilinmiyor.

Click to see more example sentences
current son

This current state of chaos won't last forever.

Şu anki kaos durumu sonsuza kadar sürmeyecek.

And finally, our current slogan:

Ve son olarak, şu anki sloganımız:

Your current dilemma How to unlock the stargate's ninth and final chevron.

Şu anki çıkmazınız Yıldız Geçidi'nin dokuzuncu ve son sembolünü açmak.

Click to see more example sentences
current hali

Current status single, and waiting!

Medeni hali bekar ve bekliyor!

Not in its current state.

Şu anki halinde değil.

In the current mood?

Bu ruh halinde mi?

Click to see more example sentences
current bugünkü

It's currently scheduled for today.

Hâlihazırda bugün için planlanmış.

Nope. Current case is solved.

Hayır, bugünkü vaka çözüldü.

current genel

Currently, the chairman is a man called Anthony Braden.

Şu an genel başkanımız Anthony Braden isimli bir adam.

Yes, current affairs in general.

Evet, genel de güncel işler.

current geçer

See, names and lineages and titles. .they fade, but currency currency stays current.

Bilirsiniz, isimler sülaleler ve unvanlar gelip geçer fakat para birimi bâki kalır.

current akış

These currents have a pattern.

Bu akışlar bir desen var.