English-Turkish translations for custodian:

kapıcı · hademe · bekçi · muhafız · other translations

custodian kapıcı

Are you a custodian somewhere else?

Başka bir yerde kapıcı mısın?

The custodian thing kind of suits you.

Kapıcı şeyi sana bir nevi yakışmış.

Uncle Petya the custodian.

Kapıcı da Petya Amca.

custodian hademe

Scott mccue, head custodian, only guy with universal access.

Scott McCue, baş hademe, geniş kapsamlı giriş izni olan tek adam.

Isn't that Thurgood, the custodian?

Şu hademe Thurgood değil mi?

custodian bekçi

The villa's almost always empty, and the custodian's gone into town today.

Villa neredeyse her zaman boş bekçi de bugün şehre gitti.

See, Mr. Gudge, there's the custodian, right?

Ortada bir bekçi var değil mi Bay Gudge?

custodian muhafız

And they were allowed to remain as custodians with two minders and a medical officer.

Ve muhafız olarak kalmalarına izin verildi, iki bakıcı ve bir sağlık memuruyla birlikte.