English-Turkish translations for damp:

nemli, nem., nem · rutubetli, rutubet · ıslak · other translations

damp nemli, nem., nem

Honestly, why is my towel still damp? cause it's not your towel; it's my towel, Schmidt.

Gerçekten, neden benim havlum hâlâ nemli? O senin havlun değil, benim havlum da ondan Schmidt.

Isn't it cold and damp out there?

Orası soğuk ve nemli değil mi?

It's very damp outside.

Dışarıda hava çok nemli.

Click to see more example sentences
damp rutubetli, rutubet

It's too damp here for you

Burası senin için çok rutubetli.

Isn't this house a bit damp?

Bu ev biraz rutubetli değil mi?

Damp tents and a nasty little shack full of dead flies.

Rutubetli çadırlar ve ölü sineklerle dolu iğrenç bir kulübe.

Click to see more example sentences
damp ıslak

The whole inn smell like sweat socks and damp nylon shorts.

Bütün otel terli çorap ve ıslak naylon şort kokuyor.

It's cold and damp here.

Burası soğuk ve ıslak.

I get a towel half damp.

Yarı ıslak bir havlu alıyorum.

Click to see more example sentences