English-Turkish translations for dangerous:

tehlikesiz, tehlikeli · riskli · sakıncalı · other translations

dangerous tehlikesiz, tehlikeli

But it isn't new to me, and I think this thing could be very dangerous.

Ama bu benim için yeni değil ve bence bu şey çok tehlikeli olabilir.

It's a dangerous, dangerous world out there.

Dışarıda çok tehlikeli bir dünya var.

Frank is a very dangerous man.

Frank, çok tehlikeli bir adam

Click to see more example sentences
dangerous riskli

A very difficult journey, very risky, very dangerous. Come on, man.

Çok zor, çok riskli ve çok tehlikeli bir yolculuktur!

But there is a danger to it, I suppose.

Ama sanırım, burada bir de risk var.

That means more risk, more danger.

Yani riski fazla, tehlikesi fazla.

Click to see more example sentences
dangerous sakıncalı

Don't move, it's dangerous.

Sakın kımıldama, çok tehlikeli.

Don't do it, it is dangerous here.

Sakın yapma bunu! Burası çok tehlikeli!

Don't touch that. Dangerous, honey.

Dokunma sakın. tehlikeli tatlım.

Click to see more example sentences