English-Turkish translations for dare:

cesaret · cüret etmek · cesaret etmek · meydan okuma · meydan okumak · other translations

dare cesaret etmek

He wouldn't dare challenge me like that Creature.

O yaratık gibi bana meydan okumaya cesaret edemez.

But don't you dare become another teacher!

Fakat başka bir öğretmen olmaya cesaret edemezsin!

But no one would dare.

Ama kimse cesaret edemez.

The bad men wouldn't dare.

Kötü adamlar cesaret edemez.

No, because you don't dare. Yes!

Hayır, çünkü buna cesaret edemezsin.

No No, I wouldn't dare.

Hayır, buna cesaret edemem.

No, because you don't dare.

Hayır, Çünkü cesaret edemezsin.

This time we'll burn Ravana's effigy in a way.. That no one would dare to burn Ravana's effigy again.

Bu sefer bir yolunu bulup Ravana'nın büstünü yakacağız. Kimse bir daha Ravana'nın büstünü yakmaya cesaret edemeyecek.

Don't you dare, Jim!

Sakın cesaret etme Jim!

Who wouldn't dare?

Kim cesaret edemez?