English-Turkish translations for data:

data · veri, veriler · bilgiler, bilgi · girdi · other translations

We also found translations for word data in Turkish.

data data

Data, I've decided to give you something very, very special.

Data, sana çok ama çok özel bir şey vermeye karar verdim.

Yes, Mr Data.

Evet Bay Data.

Status report, Mr. Data.

Durum raporu Bay Data.

Click to see more example sentences
data veri, veriler

This is Roger from Data Support.

Bu, Veri Destek biriminden Roger.

The data wasn't available two months ago.

İki ay önce böyle bir veri yoktu.

Maybe that data module was damaged during the crash.

Belki de bu veri modülü kaza sırasında hasar görmüştür

Click to see more example sentences
data bilgiler, bilgi

There's medical information, scientific evidence technical data with respect to cigarettes.

Tıbbi bilgiler, bilimsel kanıtlar var sigaraya dair teknik veriler var.

You want this data, mike?

Bu bilgiyi istiyor musun Mike?

Transmitting data to the Archetype, in five, four, three, two, one, and transmit.

Bilgiyi Prototip'e gönderiyor, beş, dört, üç, iki, bir ve iletildi.

Click to see more example sentences
data girdi

Access the ship's data stores and let's go get him.

Geminin veri deposuna gir ve git onu al.

Please enter data.

Lütfen veriyi girin.

Data, who programmed the new coordinates?

Data, yeni koordinatları kim girdi?