English-Turkish translations for database:

veri tabanı, veritabanı · tabanlar · other translations

database

But now that we have a face, maybe it can help us get a name from another database.

Ama şimdi elimizde bir yüz var, belki başka bir veritabanından bize bir isim verebilir.

Okay, send me the results, and I'll see if I can find a match in the FBI database.

Tamam sonuçları gönder bana, ve ben de bakayım FBI veritabanında bir eşleşme var mı.

Computer, access the holodeck database and locate Commander Chakotay's holographic template.

Bilgisayar, sanal güverte veritabanına eriş ve Komutan Chakotay'ın holografik şablonunu belirle.

It's got a sick encryption system that protects both the database and the alarm.

Evet. Bir şifreleme sistemi var ki hem veritabanını, hem de alarmı koruyor.

Database? You think this guy's a cop?

Bu adamın bir polis olduğunu mu düşünüyorsun?

Yeah, but I checked the database.

Evet, ama veritabanını kontrol ettim.

It's the National Wild Turkey Federation DNA Database.

Milli Yabani Hindi Federasyonu DNA Veri Bankası.

Now you, Weiss, stay out of the national database, okay?

Şimdi, Weiss, ulusal veritabanından uzak dur, tamam mı?

There's no federal prescription database.

Federal veritabanında öyle bir reçete yok.

Timbuktu software Peter installed just gave me access to the entire novice database.

Timbuktu yazılım peter yüklü Sadece bana erişim verdi tüm acemi veritabanına.