English-Turkish translations for deck:

güverte · deste · kat · iskambil destesi · other translations

deck güverte

There's a control panel on this deck.

Bu güvertede bir kontrol paneli var.

All decks, all stations battle stations!

Tüm güverteler, tüm birimler Savaş yerlerine!

All decks report shutdown complete, Captain.

Tüm güvertelerde kapatma sırlanması tamamlandı, Kaptan.

Click to see more example sentences
deck deste

The magician shows you something ordinary a deck of cards, a bird, or a man.

Sihirbaz sıradan bir şey gösterir. Bir deste kağıt, bir kuş veya bir adam.

This is a different deck.

Bu farklı bir deste.

We need another deck of cards.

Başka bir deste kağıt istiyoruz.

Click to see more example sentences
deck kat

It's not just any hatch on the Hangar Deck.

Bu hangar katındaki herhangi bir kapak değil?

Bro, these are upper deck.

Dostum, bunlar üst kattan.

deck iskambil destesi

And do you have a deck of playing cards?

Ve sen de iskambil destesi var mı?

Who's got a deck of cards?

Kimin bir deste iskambili var?