English-Turkish translations for declare:

ilan etmek · beyan etmek · bildirmek · açıklamak · other translations

declare ilan etmek

That day, Mussolini declared war on France and Great Britain and I got my first bicycle.

O gün, Mussolini Fransa'ya ve Büyük Britanya'ya savaş ilan etmişti. Ve ben ilk bisikletimi almıştım.

The Jewish bankers should persuade America to declare war on Germany.

Yahudi bankerler, Amerika'yı Almanya'ya savaş ilan etmesi için ikna etmeliler.

By royal decree, Robin of Locksley is declared an outlaw, condemned to death.

Kraliyet kararıyla, Locksley'li Robin kanun kaçağı ilan edildi ve ölüme mahkum edildi.

Click to see more example sentences
declare beyan etmek

A few years ago, the government declared "mission accomplished" on Lycans.

Birkaç yıl önce, devlet Lycanlar konusunda görevin tamamlandığını beyan etti.

I never declared anything.

Ben bir şey beyan etmedim.

I hereby declare Louise Mary Pearson

Burada Louise Mary Pearson'u beyan ediyorum

Click to see more example sentences
declare bildirmek

For reasons unknown, John Harrison has just declared one man war against starfleet.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı John Harrison Yıldız Filosu'na karşı tek başına savaş ilan etti.

General bonaparte has proclaimed himself Sovereign ruler and declared the revolution over.

General Bonaparte kendini hükümdar ilan etti ve devrimin de sona erdiğini bildirdi.

He was declared legally incompetent this morning.

Bu sabah yasal olarak yetersiz olduğu bildirildi.

Click to see more example sentences
declare açıklamak

Seven years after Tommy disappeared, the state declared him legally dead.

Tommy ortadan kaybolduktan yedi yıl sonra. devlet yasal olarak öldüğünü açıkladı.

But the royal proclamation declared

Ama kraliyet açıklamasına göre

Just tight, declarative sentences.

Sıkı, açıklayıcı cümleler kullanmışsın.

Click to see more example sentences