English-Turkish translations for decorate:

dekore etmek · süslemek · other translations

decorate dekore etmek

Every room is decorated in a different weird style from a different century.

Her oda farklı bir yüzyılın değişik ve tuhaf bir tarzıyla dekore edilmiş.

Well, uh, your room looks like it was decorated by a perverted jockey.

Şey, odan sapık bir jokey tarafından dekore edilmiş gibi duruyor.

They're coming and I will be decorated Rhodey Washington y.. .

Geliyorlar ve benim Rhodey dekore edilecek Washington y.. .

Click to see more example sentences
decorate süslemek

Jefferson, that scarf is to decorate the cannon, not you.

Jefferson, o fular topu süslemek için, seni değil.

Decorating the car, silly.

Arabayı süslemek için aptal.

Everything that decorates life is formative

Hayatımızı süsleyen her şey, gelişmeye yöneliktir.