English-Turkish translations for dedicate:

adamak · ithaf etmek · verilmiş, vermek · tahsis etmek · other translations

dedicate adamak

So this woman is either seriously dedicated or has less of a social life than you do.

Yani bu kadın ya ciddi şekilde kendini adamış ya da senden bile daha az sosyal hayatı var.

My brother was very dedicated and kind, he was a very honest person

Ağabeyim kendini adamış ve kibar biriydi. Çok dürüst bir insandı.

Actually, Matt, your father was very dedicated.

Aslında, Matt, baban çok kendini işine adamış biriydi.

Click to see more example sentences
dedicate ithaf etmek

Okay, well, I would like to dedicate this song to someone very special.

Bu şarkıyı benim için çok özel birine ithaf etmek istiyorum.

And I would like to dedicate this to my old boyfriend, Jimmy McAfee,

Ve bunu eski erkek arkadaşım Jimmy McAfee'ye ithaf etmek istiyorum.

This room is dedicated to me!

Bu oda bana ithaf edilmiş gibi.

Click to see more example sentences
dedicate verilmiş, vermek

After my brief dedication, Bishop Norman will present Mr. Thompson with the award.

Benim kısa konuşmamdan sonra Piskopos Norman ödülü Bay Thompson'a verecek.

I dedicate my much-applauded heartswarming saga ta my brave friend Ear-rik.

Çok beğenilen, kalplere sıcaklık veren destanımı cesur dostum Ear-rik'e ithaf ediyorum.

dedicate tahsis etmek

PACOM has a satellite dedicated to Honolulu harbor.

PACOM'un Honolulu Limanı'na tahsis edilmiş bir uydusu var.