English-Turkish translations for deficiency:

eksiklik · yetersizlik · eksik · kusur · other translations

deficiency eksiklik

You know what, just find yourself a girl with a vitamin C deficiency.

Biliyor musun kendine C vitamin eksikliği olan bir kız ara.

Vitamin K deficiency also fits, causes thrombophilia and is consistent with abdominal pain.

K vitamini eksikliği de uyuyor. Trombofiliye sebep oluyor ve karın ağrısıyla bağlantılı.

Or she's got complement factor H deficiency.

Ya da tamamlayıcı sistem faktör h eksikliği var.

Click to see more example sentences
deficiency yetersizlik

There's no diagnostic test for complement factor H deficiency.

Tamamlayıcı sistem faktör h yetersizliği tanısı için bir test yok.

Cancer, leukemia any number of diseases or immune deficiencies.

Kanser, lösemi herhangi bir hastalık veya bağışıklık yetersizliği.

He has severe nutrient deficiency symptoms.

Ağır besin yetersizliği belirtileri var.

Click to see more example sentences
deficiency eksik

The experience leaves a feeling of sweetness and deficient satisfaction.

Bu deneyim bir hoşluk hissi ve eksik bir tatmin bırakıyor.

More like sleep deficiency.

Daha çok uyku eksikliğinden.

You mean the iodine deficiency?

İyot eksikliğinden mi bahsediyorsun?

Click to see more example sentences
deficiency kusur

Who you calling deficient?

Sen kime kusurlu diyorsun?

They have deficiencies and abilities.

Onların kusurları ve yetenekleri var

I'm not deficient.

Ben kusurlu değilim.