English-Turkish translations for delegate:

delege · temsilci · vekil · delege göndermek · havale etmek · elçi · other translations

delegate delege

Now, this floor is reserved for delegates, not journalists.

Bu salon gazeteciler için değil, delegeler için.

Mr. Chairman delegates, my fellow Americans:

Sayın başkan. Delegeler. Sevgili Amerikalılar.

Madam Secretary honorable delegates, ladies and gentlemen.

Sayın Sekreter saygıdeğer delegeler ve sayın konuklar.

Click to see more example sentences
delegate temsilci

Mr. Chairman, fellow delegates and my distinguished colleague from Italy.

Bay Başkan, temsilci arkadaşlar ve benim seçkin İtalyan meslektaşım.

Arrange a meeting with the Russian delegate Novakovich.

Rus temsilci Novakovich ile bir görüşme ayarlayın.

Auda, the delegation!

Auda, temsilci heyeti!

Click to see more example sentences
delegate vekil

Flight leader, Battlestar commander, Quorum delegate.

Uçuş lideri, Battlestar komutanı, kurul vekili.

Father Daens, the delegate of Aalst will now speak.

Peder Daens, Aalst vekili olarak şimdi konuşacak.

delegate delege göndermek

Jefferson Davis is sending three delegates.

Jefferson Davis üç delege gönderiyor:

delegate havale etmek

Yup, he delegated to me.

Evet, bana havale etti.

delegate elçi

The delegates must be misinformed.

Elçiler yanlış bilgilendirilmiş olmalı.