English-Turkish translations for demon:

iblis · şeytan · şeytani · demon · canavar · cin · zebani · ifrit · dev · kötü ruhlu, kötü ruh · deli · other translations

demon iblis

We're here to celebrate our new life with no magic and no demons, so why don't we just enjoy it?

Biz sihirli ve hiçbir iblisler ile yeni bir hayat kutlamak için buradayız, neden biz sadece zevk değil mi?

Give me back my daughter, demon.

Kızımı bana geri ver seni iblis.

Or if your boss is a demon.

Ya da patron bir iblis ise

Click to see more example sentences
demon şeytan

I don't know what, but it was something like a ghost, a demon, or a spirit.

Ne olduğunu bilmiyorum ama bir hayalet gibiydi. Bir şeytan da olabilir. Ya da bir ruh.

Okay, maybe it's not a demon.

Tamam, belki de bir şeytan değildir.

The demon comes and goes.

Şeytan gelir ve gider.

Click to see more example sentences
demon şeytani

Maybe you think that's not a real church, but I can tell you for sure that this is not demonic music.

Belki de gerçek bir kilise olmadığını düşünüyorsun ama sana şunu kesinlikle söyleyebilirim, bu şeytani bir müzik değil.

Dear Lord, it's a demon bird.

Yüce Tanrım, şeytani bir kuş.

Well, if jesse's a demonic howitzer, Then what the hell's he doing in nebraska?

Peki, Jesse şeytani bir silah ise onun Nebraska'da ne işi var?

Click to see more example sentences
demon demon

Old Demon never changes, huh, Jack?

Yaşlı Demon hiç değilmiyor değil mi Jack?

Demon. Yeah, demon comes along and takes hers instead.

Demon birlikte geliyor ve bunun yerine onun alır.

And Maxwell Demon he thought he was God.

Ve o Maxwell Demon'un Tanrı olduğunu düşündü.

Click to see more example sentences
demon canavar

And forget this demon monster theory of yours.

Şu senin iblis canavar teorini de unut.

Some kind of demon?

Bir tür canavar mı?

Then that demon every night

O zaman her geceki o canavar?

Click to see more example sentences
demon cin

The Avatars were here before thousands of years ago. And people believed in magic, demons.

Görseller burada olsaydı önce, yıl binlerce önce, insanlar büyü ve cinler de inanıyordu zaman.

There's no goblins, there's no ghouls, it's just demons, okay?

Hayır. Cinler, hortlaklar yok. Sadece şeytan var tamam mı?

Bats, werewolves, dragons, demons, all sorts of goblins, okay?

Yarasalar, kurt adamlar, ejderhalar, canavarlar Her çeşitte cinler, tamam mı?

Click to see more example sentences
demon zebani

Two months ago, a demon stole his heart.

İki ay evvel, bir zebani kalbini çaldı.

You're a fake demon hunter!

Sen sahte bir zebani avcısısın!

There's a demon here.

Burada bir zebani var.

Click to see more example sentences
demon ifrit

A man with demons inside him.

İçinde ifritler olan bir adam.

Talking demon dogs!

Konuşan ifrit köpekler!

Warlocks, Werewolves and Demons.

Sihirbazlar, Kurt Adamlar ve İfritler.

demon dev

Look, the apocalypse was coming, there was a giant killer demon.

Bakın, kıyamet geliyordu ve dev gibi katil bir iblis vardı.

Are they giant demon snakes?

Dev iblis yılanlar mıymış?

demon kötü ruhlu, kötü ruh

Picture him as a demon, an evil spirit.

Onu bir iblis, kötü bir ruh olarak betimleyin.

The church of stigmata and exorcism, saints and demons and me.

Stigmata nın kilisesi ve kötü ruhların, azizlerin ve iblislerin.. ve benim

demon deli

So Morgan could still be the guy, only Demon Morgan, instead of Crazy Morgan.

Morgan hala katil olabilir. Ama Deli Morgan yerine İblis Morgan olarak.