English-Turkish translations for demonic:

şeytani · cinli · kötü ruhlu · other translations

demonic şeytani

Maybe you think that's not a real church, but I can tell you for sure that this is not demonic music.

Belki de gerçek bir kilise olmadığını düşünüyorsun ama sana şunu kesinlikle söyleyebilirim, bu şeytani bir müzik değil.

Dear Lord, it's a demon bird.

Yüce Tanrım, şeytani bir kuş.

Well, if jesse's a demonic howitzer, Then what the hell's he doing in nebraska?

Peki, Jesse şeytani bir silah ise onun Nebraska'da ne işi var?

Click to see more example sentences
demonic cinli

The Avatars were here before thousands of years ago. And people believed in magic, demons.

Görseller burada olsaydı önce, yıl binlerce önce, insanlar büyü ve cinler de inanıyordu zaman.

There's no goblins, there's no ghouls, it's just demons, okay?

Hayır. Cinler, hortlaklar yok. Sadece şeytan var tamam mı?

Bats, werewolves, dragons, demons, all sorts of goblins, okay?

Yarasalar, kurt adamlar, ejderhalar, canavarlar Her çeşitte cinler, tamam mı?

Click to see more example sentences
demonic kötü ruhlu

Picture him as a demon, an evil spirit.

Onu bir iblis, kötü bir ruh olarak betimleyin.

The church of stigmata and exorcism, saints and demons and me.

Stigmata nın kilisesi ve kötü ruhların, azizlerin ve iblislerin.. ve benim