English-Turkish translations for demonstrable:

gösterilebilir · kanıtlanabilir · ispatı mümkün., ispatı mümkün · other translations

demonstrable gösterilebilir

Private Stansbury and myself are gonna demonstrate how this ritual is really done.

Özel Stansbury ve Kendimi göstermek edeceksin Bu ritüel gerçekten nasıl yapılır.

You've demonstrated an emotional weakness for children and women.

Kadınlar ve çocuklar için duygusal bir zayıflık gösterdin.

Mary Jane Beth Sue will demonstrate.

Mary Jane Beth Sue sizlere gösterecek.

Click to see more example sentences
demonstrable kanıtlanabilir

In this case, it's a statistically demonstrable fact.

Bu durumda, istatistik olarak kanıtlanabilir bir olgu.

No it's a fact, and easily demonstrable.

Hayır, bir gerçek, ve kolaylıkla kanıtlanabilir.

demonstrable ispatı mümkün., ispatı mümkün

The thing is, it says here "demonstrable arguments".

Sorun şu ki, burada "İspatı mümkün argümanlar" diyor.