English-Turkish translations for density:

yoğunluk · yoğunluklu · kalınlık · ağırlık · other translations

density yoğunluk

The molecular density of the victim was temporarily altered by an unknown energy source.

Kurbanın moleküler yoğunluğu bilinmeyen bir enerji kaynağı tarafından geçici olarak değiştirilmiş.

Theta radiation density, twenty million ev per cubic metre.

Teta radyasyonu yoğunluğu, metre küpte yirmi milyon ev.

High cellular density, completely protected by the skull.

Yüksek hücresel yoğunluk, kafatası tarafından tamamne korumalı.

Click to see more example sentences
density yoğunluklu

Kowloon Tong low density housing.

Kowloon Tong'ta düşük yoğunluklu konut.

Definitely a solid high-density object.

Kesinlikle katı, yüksek yoğunluklu bir cisim.

High-density floppy disks.

Yüksek yoğunluklu disketler.

density kalınlık

Bone density's normal!

Kemik kalınlığı normal!

density ağırlık

Weight and density?

Ağırlık ve yoğunluk?