English-Turkish translations for dependence:

güven · bağımlılık · other translations

dependence güven

He's dependable and and he's kind and safe, and I can't throw that all away for you.

O güvenilir ve Ve o, nazik ve güvenli ve ben sizin için tüm atmak olamaz.

He's dependable, and he's probably the smartest guy I know who's my age.

Güvenilir birisi ve muhtemelen benim yaşımda tanıdığım en zeki adam.

Second, matt's not always dependable, But it is sophie's cotillion.

İkincisi, Matt her zaman güvenilir biri değil ama bu Sophie'nin dansı.

Click to see more example sentences
dependence bağımlılık

I may have faith, but too much dependence on God is only for the helpless, and I can solve this problem.

Ben, inanç olabilir ama çok fazla bağımlılık Tanrı sadece üzerinde çaresiz için, ve ben bu sorunu çözebilir.

These are basic psychological, personality, and chemical dependency tests.

Bunlar temel psikolojik, kişilik ve kimyasal bağımlılık testleri.

Yes, Your Honor, I had a dependency problem, but I never

Evet, Sayın Yargıç, bağımlılık problemim vardı, ama ben asla

Click to see more example sentences