English-Turkish translations for dependency:

bağımlı · bağımlılık · other translations

dependency bağımlı

It's very hard to have someone sick and dependent on you.

Hasta ve sana bağımlı birinin olması çok zor bir şey.

Bigger furnaces, more machines, and the workers more dependent.

Daha büyük fırınlar, daha fazla makineler, daha bağımlı işçiler.

Exactly. I think Jasmine may be dependent on Cordelia.

Aynen öyle, bence Jasmine Cordelia'ya bağımlı olabilir.

Click to see more example sentences
dependency bağımlılık

I may have faith, but too much dependence on God is only for the helpless, and I can solve this problem.

Ben, inanç olabilir ama çok fazla bağımlılık Tanrı sadece üzerinde çaresiz için, ve ben bu sorunu çözebilir.

These are basic psychological, personality, and chemical dependency tests.

Bunlar temel psikolojik, kişilik ve kimyasal bağımlılık testleri.

Yes, Your Honor, I had a dependency problem, but I never

Evet, Sayın Yargıç, bağımlılık problemim vardı, ama ben asla

Click to see more example sentences